Az ADSR Multimédia Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

 1. A tájékoztató célja, hatálya

  1. A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az ADSR Multimédia Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
  2. A jelen tájékoztató az adsr.hu honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
  3. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
  4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Fogalom meghatározások

  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  2. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
   A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül az ADSR Multimédia Kft. (1105 Budapest, Vaspálya u. 22.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-352648; adószáma: 13504085-1-42)
   Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
  3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
  4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatfeldolgozók lehetnek:
   1. Google LLC. (székhelye: 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Írország), amely felhasználói aktivitással kapcsolatos statisztikai adatokat, és hirdetés kiszolgálást biztosít a honlapon.
  5. Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett adsr.hu honlap, és ezen honlap aloldalai.
  6. Szolgáltatás(ok): az adatkezelő által üzemeltetett valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon.
  7. Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatát.
  8. Külső szolgáltató: az adatkezelő által, a honlap üzemeltetéséhez vagy a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
  9. Tájékoztató: az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. A kezelt személyes adatok köre

  1. Ha a felhasználó a honlap valamely felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.
  2. A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
  3. Amennyiben a felhasználó valamely szolgáltatás részére e-mailt (üzenetet) küld, úgy az adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
   Az adatkezelő a tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, email címe, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
  4. Ha a felhasználó ahhoz hozzájárulását adta, akkor az adatkezelő részére hírlevelet küld. Ebben az esetben az adatkezelő kezeli a felhasználó nevét és e-mail címét, valamint esetenként kérdőívek használatával a felhasználóról (így érdeklődési köréről, tartalomfogyasztási szokásairól, demográfiájáról) további adatokat gyűjthet. Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.

   Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre

  1. Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
  2. Az adatkezelő a személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezeli: a fenti 3.2 pontban hivatkozott adatok.

5. Az adatkezelés célja, jogalapja

  1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
   1. online tartalomszolgáltatás;
   2. a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás;
   3. a felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
   4. a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
   5. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
   6. statisztikák, elemzések készítése;
   7. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés;
   8. a felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;
   9. közösségi szolgáltatások (hozzászólások, kommentek) esetén felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
   10. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
   11. a felhasználók jogainak védelme;
   12. hírlevelek küldése;
   13. az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

    Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

  2. Az egyes adatkezelések jogalapja:
   1. Az adatkezelő a felhasználó által a honlapra történő belépéskor a felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
   2. Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
   3. A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet az adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
    Abban esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
   4. Jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
    A felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.
   5. Bármely felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, email cím, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 6. Az adatkezelés elvei, módja

  1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
  2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  3. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
   Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  4. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
  6. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja át.
   A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
   Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
  7. Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  8. Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  9. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
  10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

7. Az adatkezelések időtartama

  1. Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően folyamatosan tárolja.
  2. A felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
  3. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az adatkezelő rendszereiből törlődik.
   A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
  4. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
  5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
  6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az adatkezelő – a felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. A felhasználó jogai, érvényesítésük módja

  1. A felhasználó kérheti, hogy adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
   Felhasználó által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
   Ettől függetlenül a felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@adsr.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.
   A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
  2. A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.
   A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
   A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
   Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.
   Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, személyazonosságának valamint az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett kérheti az érintettre vonatkozó adatok törlését.
  3. Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  4. Felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

9. Adatfeldolgozás

  1. Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe.
  2. Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.
  3. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

10. Külső szolgáltatók

  1. Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelők együttműködik.
   A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
   Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatja a felhasználókat.
  2. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók
   A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt.
   E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
   A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
   A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
   Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
   1. Google LLC., 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, https://www.lobbying.ie/about-us/our-policies/privacy-cookies/
  3. Felület (tárhely) biztosítása esetén
   A szolgáltatások biztosítása szempontjából adatkezelő külső szolgáltatónak tekinti azon partnereket, amelyek szolgáltatásait (webhosting) igénybe véve felhasználó számára szolgáltatásokat biztosít. Ezen partnerek saját rendszereikben személyes adatokat rögzíthetnek, kezelhetnek. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a szolgáltatás nyújtóját terheli minden felelősség.

11. Adattovábbítás lehetősége

  1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
  2. Amennyiben adatkezelő az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a felhasználót nem hozhatja a jelen tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
  3. Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

12. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosításról a felhasználókat a honlapon tájékoztatja.
  2. A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelő az adatkezeles@adsr.hu e-mail címen.
  2. Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
  3. Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2020. április 16.